Egense Landbrugsflade

Baggrund

Nøglekarakter

Kystnær bølget landbrugsflade med dyrkede marker opdelt af hegn i middelstore landskabsrum samt små til middelstore gårde.


Landskabsområdet er vist på kortet.

Landskabskarakteren

Karaktergivende er især den dyrkede og let bølgede moræneflade, som inddeles i middelstore markfelter af lange hegn og diger med stedvist hullet bevoksning bestående af en bred vifte af arter. Karaktergivende er endvidere de små til middelstore gårde langs vejene og de spredtliggende vandhuller på markerne, der omgives af træbevoksninger og krat.

De karaktergivende landskabselementer skaber tilsammen et transparent afgrænset middelskala jordbrugslandskab. I den nordlige del af karakterområdet danner skovområder på Egebjerg og Heldager Bakker den overordnede rumlige afgrænsning.

Det er karakteristisk, at byrandene fremstår grønne eller afgrænset fra det omkringliggende land­skab af terrænformen. Den nordlige del af Svendborg byrand ligger således bag en bakketop.

Omkring Egense Kirke er der markante ind- og udsigtsforhold. Mod nord findes en vid udsigt hen over Hvidkilde Herregårdslandskab til skovområderne på Egebjerg Bakke.

Et delområde i den sydøstlige del af Egense Landbrugsflade danner kontrast til den øvrige del af landskabskarakterområdet. Her ligger Egense Ås som et markant landskabselement og danner den overordnede struktur og rumlige afgrænsning i delområdet. Nord for åsen, som er en del af den planlagte byzone omkring Tankefuld, strækker en åben og let bølget moræneflade sig mod nord. Henover denne flade er der fra vejen i nord gode muligheder for at opleve åsens terrænform og udstrækning.

Syd for åsen mellem Skovsbo og Svendborg præges karakteren af mindre markfelter og skovområder med markante skovbryn. Disse landskabselementer skaber tilsammen et småskala landskab med lukkede, velafgrænsede landskabsrum. Også dette delområde er en del af det planlagte byområde Tankefuld.

Mod syd grænser karakterområdet ud mod det Sydfynske Øhav og Svendborg Sund. Et delområde mellem de to bymæssige bebyggelser Rantzausminde og Ballen nær kysten præges af kystnære skove, hovedgården til Lehnskov og vide udsigter over det Sydfynske Øhav og Svendborg Sund.

Kun lokalt fremtræder tekniske anlæg med visuel dominans, i form af vindmøller og råstofgrav i den vestlige del af området. Den østligste del af karakterområdet nær Svendborg er kun svagt visuelt påvirket af nærheden til randen af Svendborg By. De nye parcelhusområder i randen af Ollerup og Rantzausminde påvirker visuelt de tilstødende arealer.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.


Strategi og indsats


Områder som skal beskyttes

Egense Ås, Egense landsby og kirke – 7.M4:

 • Åsens terrænform skal bevares.
 • En driftsform, som vil opretholde et åben landskab på og omkring åsen bør opretholdes/etableres med henblik på at sikre muligheden for at opleve åsen i landskabet.
 • Åsen skal friholdes for yderligere bevoksning, bebyggelse og tekniske anlæg.
 • Fjernelse af opvækst af krat vil stedvist kunne styrke oplevelsen af åsens terræn.
 • Egense landsby skal bevare sin struktur og friholdes for byudvikling.
 • Indkiggene til og udsigterne fra Egense Kirke skal beskyttes og friholdes for ny skov, ny bebyggelse og andre visuelle barrierer.
 • Bebyggelsesstrukturen i områdets nordlige del, hvor smågårde ligger langs vejen skal opretholdes.
 • Sigtelinjerne ind mod åsen, som understreges af de levende hegn, som er orienteret nord/syd, skal opretholdes.

Egense Ås sydvest – 7.M5

 • Åsens terrænform skal bevares.
 • Rydning af tilgroede arealer vil styrke muligheden for at opleve åsen i landskabet.
 • Etablering/opretholdelses af en driftsform, som vil holde landskabet på og omkring åsen åbent eller delvist åbent vil styrke muligheden for at opleve åsen i landskabet

Lehnskov-området – 7.M3:

 • Områdets åbne karakter med enkelte mindre kystløvskove skal beskyttes.
 • Den landbrugsmæssige drift i området bør videreføres.
 • Området skal friholdes for fritliggende landbrugsbyggeri og anden ny bebyggelse og større anlæg.
 • Udsigterne over kystlandskabet fra området øst for Ballen skal beskyttes.
 • Lehnskovhuse, der består af en række små husmandssteder, som ligger i skovbrynet skal bevares i deres bygningsmæssige udtryk og størrelse.

Områder hvor der skal ske en tilpasning

Landbrugsfladen – 7.M1

 • Landskabets karakteristiske bebyggelses- og hegnsstruktur skal vedligeholdes.
 • Den landbrugsmæssige drift i området skal understøttes og videreføres.
 • Området skal friholdes for spredt byudvikling.
 • Store dominerende tekniske anlæg og bebyggelser skal undgås, også i forhold til landskabsoplevelsen i nabokarakterområderne Hvidkilde Herregårdslandskab, Egebjerg Bakker og kystlandskabet.
 • Områdets middel skala skal respekteres ved opførelse af ny bebyggelse og nye anlæg. Ved etablering af ny bebyggelse skal der ske en tilpasning f. eks ved etablering af omkransende beplantning af løv.
 • De klare byrande og deres beplantninger skal vedligeholdes og der skal etableres nye ved eventuel byudvikling.

Centrale del af landbrugsfladen omkring vindmøllerne – 7.M2

 • For dette område gælder de samme anbefalinger som for målområde M1 (se ovenfor).
 • Herudover kan landskabets kvaliteter forbedres ved ikke at genopføre vindmøller i området.

Områder som kan ændres

Grusgraven – 7.M6

 • Omkring grusgraven bør de jordvolde, som er etableret omkring selve graveområdet, fjernes efter endt gravearbejde.
Statisk kort