Digital infrastruktur

Vi oplever en stigende digitalisering af vores hverdagsliv både på arbejdet og i fritiden, og en velfungerende digitale infrastruktur er i dag blevet en forudsætning for vækst, bosætning og udvikling.

Utilstrækkelig bredbånds- og mobildækning blokerer flere steder for rationaliseringen af det digitale samfund, herunder borgerservice, telemedicin, fjernundervisning og generel samfundsdeltagelse.

Tidssvarende digital infrastruktur står højt på ønskelisten for både borgere og virksomheder, og det er helt afgørende for et områdes attraktivitet.

Det er byrådets mål at:

  • Arbejde for god digital infrastruktur i hele kommunen, så det er attraktivt at bo og etablere virksomhed i kommunen.
  • Indgå i alle relevante samarbejder for at forbedre den digitale infrastruktur eksempelvis understøtte arbejdet med bredbåndspuljen og opsætning af master på egnede placeringer.
  • Understøtte udbygning af mobil- og mobildatanetværket i samarbejde med branchen og de øvrige fynske kommuner. Det drejer sig både om mobildækning generelt, mobildata-hastigheder og nye teknologier. Et samarbejde er vigtigt for at skabe øget digital mobilitet.
  • Understøtte privat-offentlige samarbejder om etablering af digital infrastruktur, eksempelvis i landområder og på småøerne.
  • Sikre fortrolighed med den digitale infrastruktur for alle borgergrupper i kommunen via information og kurser.
  • I forbindelse med byudvikling skal vi i samarbejde med branchen sikre gode fibernet-/bredbåndsmuligheder, og i forbindelse med byggemodning af grunde til boliger og erhverv skal der etableres fibernet-/bredbånd.

Behovet for en stærk digital infrastruktur er voksende. Ifølge lov om erhvervsfremme og regional udvikling skal udrulning af bredbånd være markedsbaseret, men udviklingen har vist, at der skal mere til, hvis der skal opnås fuld dækning i alle områder.

Digital infrastruktur kan være medvirkende til at løfte serviceudbuddet og udvide erhvervsmulighederne. Telemedicin har potentiale for at spare borgere og hospitaler for ventetid og tidskrævende transport, Borgerservice via nettet kan lette adgangen til offentlig service og onlinemøder og hjemmearbejde kan begrænse vores transportbehov. Digital infrastruktur kan også være med til at gøre landdistrikter og yderområder mere attraktive for både borgere og virksomheder.

En forbedret digital infrastruktur er nødvendig for at gøre både byer, landdistrikter og småøerne attraktive for borgere og virksomheder. I Svendborg skal vi derfor udnytte de muligheder, som teknologien giver.

Svendborg Kommune deltager aktivt i det Fynske Samarbejdsforum FSDI (Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur) – hvor de Fynske kommuner arbejder sammen om bedre mobil- og bredbåndsdækning på Fyn.