03.01.E4.122 - Erhvervsområde Englandsvej

Erhvervsområde Englandsvej

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Erhvervsområde Englandsvej

 • Plannr

  03.01.E4.122

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Plandistrikt

  Svendborg Nord

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelseprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål i form af tungt erhverv

 • Specifik anvendelse

  Industri

 • Særlige bestemmelser

  Området skal vejbetjenes fra Ørbækvej og Ring Nord. Der er mulighed for mindre blind vejadgang fra Holmdrupvej. Grundene må ikke være mindre end 1.600 m². Virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet må ikke etableres indenfor 300 meter beskyttelseszonen omkring de almene vandforsyningsboringer i området samt i indvindingsoplandet til Tved Vandværk. I området tillades detailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper.

 • Status

  Vedtaget

Se også de generelle rammer og generelle bestemmelser for hvad der gælder for området.