Forhold til Kommuneplan 2021-2033

Erhverv

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og ændrer ikke på disse.

Kommuneplantillægget understøtter kommunens mål med at fremme en positiv erhvervsudvikling, ved at sikre og tilgodese erhvervslivets behov for gode og hensigtsmæssige erhvervslokaliseringer. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at imødekomme henvendelse fra Stenstrup Teglværk om at udvide rammeområdet mod sydøst. Dermed sker udviklingen af virksomheden ligeledes væk fra eksisterende boligområde der ligger vest for Søndre Ringvej. 

 

Erhverv og miljø

Kommuneplantillægget forholder sig til den eksisterende erhvervsvirksomhed og hvilken påvirkning den har på det omkringliggende miljø. Til planlægningen er der udarbejdet en miljørapport, der omhandler de væsentligste miljøparametre som der er vurderet på.

Til plangrundlaget er der udarbejdet en støjrapport samt vandhåndteringsplan som er indgået som grundlag for udvidelsen. Støjrapport og vandhåndteringsplanen har været med til at kvalificere afværgeforanstaltninger for at undgå miljøkonflikter.

Støjrapporten skal være med til at sikre at virksomheden ikke påvirker omkringliggende miljø med støj der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheder. 

Vandhåndteringsplanen redegør for håndteringen af overfladevand og spildevand og opstiller beregninger for udlæg af regnvandsbassiner. Håndteringen vil blive behandlet i store regnvandsbassiner, som kan optage vandet og leret kan sedimentere, hvorefter vandet langsomt ledes videre i systemet.

 

Kommuneplantillægget rammebestemmelser tilføjes muligheden for placering af fjernvarmeanlæg indenfor området, derudover viderefører rammebestemmelserne i ramme 09.01.E4.681 - Erhvervsområde Assensvej.

Kommuneplantillægget ændrer på den geografiske afgrænsning af rammeområdet. Mod nord indskrænkes rammen og mod øst og sydøst udvides rammeområdet.

Kort der viser den fremtidige ændring af rammeområde

 

For kommuneplanrammen, 09.01.E4.681 - Erhvervsområde Assensvej vil fremover gælde:

Anvendelse: Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent: 60% af rammeområdet som helhed

Max. bygningshøjde: 12 m

Specifik anvendelse: Industri samt transport- og logistikvirksomheder samt produktionsvirksomheder, virksomheder med særlige beliggenhedskrav, råstofindvinding, forsyningsanlæg

Særlige bestemmelser: I lokalplanen for området skal der fastsættes bestemmelser om støj- og støvafskræmning.