Baggrund og formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide eksisterende erhvervsområde mod sydøst, for blandt andet at forbedre logistikken på teglværket Petersminde beliggende i det sydlige Stenstrup. 

På denne placering har der været teglværk gennem ca. 150 år og det nuværende teglværk har undergået større forandringer gennem tiden med udbygninger og tilpasninger, for at opfylde nye behov og tidssvarende teknologier. 
Teglværkets eksisterende erhvervsområde er fuldt udnyttet og der er brug for ny planlægning, der skal muliggøre en udvidelse af det eksisterende erhvervsområde. Egernsund Wienerberger A/S som ejer teglværket har ønsket en udbygning af deres lagerkapacitet, en bedre håndtering af overfladevand samt skabe foranstaltninger der begrænser støj- og støvforhold. Ændringerne skal være med til at skabe et stabilt produktionsflow, som skal være med til at give et bedre færdigt produkt, begrænse støjgener og medvirke til et lavere CO2 aftryk i produktionen.

Kommuneplantillægget skal også muliggøre en udnyttelse af overskudsvarmen fra produktionen som kan udnyttes til fjernvarme. Derfor giver den nye kommuneplanramme også mulighed for et teknisk anlæg i form af et fjernvarmeanlæg. 

 

Den ændrede afgrænsning af arealet medfører en mindre indskrænkning af rammeområdet nord for teglværket, hvor det åbne lerdepot ligger. Kommuneplanrammen udvides mod øst og sydøst for at muliggøre plads til et muligt fremtidigt regnvandsbassin til overfladevand.