Forhold til andre planer og strategier

Landsplanlægning

Kommuneplantillægget overholder landsplanlægningen og der vil derfor ikke være behov for yderligere vurderinger i forhold til landsplanlægningen.

 

Kystnærhedszone

Området ligger i den kystnære del af byzonen. Tilføjelsen af de specifikke anvendelser vil ikke påvirke kysten.

 

Natur og Miljø

Svendborg Kommune må ikke vedtage planer, der kan skade arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Nature 2000- områder, eller yngle- og rasteområder for arter på EU’s habitatdirektivs bilag IV. Alle planer og projekter skal derfor vurderes i forhold til, om de kan skade Natura 2000-områder eller strengt beskyttede arter på direktivets bilag IV.

 

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er Rødme Svinehaver, som ligger ca. 5,5 km nordvest for planområdet.

Svendborg Kommune vurderer, at planen i sig selv eller i sammenhæng med andre planer ikke vil påvirke Natura 2000-områder.

 

Habitatbekendtgørelsen §6

Kommunen må ikke vedtage en plan, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 10 et krav om, at alle planer og projekter skal vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV-arter.

Indenfor lokalplanområdet findes bilag IV arterne: hasselmus, springfrø, stor vandsalamander og flere arter af flagermus. Desuden er det muligt, at der er en forekomst af markfirben.  Vandhullerne i og omkring planområdet er enten sandsynlige eller dokumenterede levesteder for springfrø. Regnvandsbassiner betragtes også som vandhuller.

Det er kommunens vurdering, at bilag IV arter eller deres levesteder ikke skades som følge af tilføjelsen af de specifikke bestemmelser.

 

Fredede områder

Der er ingen områder, der er udpeget som fredede områder inden for rammeområdet. 

 

Grønt Danmarkskort

Rammeområdet er ikke omfattet af Grønt Danmarkskort.

 

Kulturarv og landskab

Planlægningen påvirker ikke landskabsudpegninger eller kultursarvsarealer.

 

Produktionsvirksomheder

Planområdet ligger ikke inden for et udpeget konsekvensområde til produktionsvirksomheder.

Nærmeste produktionsvirksomhed er:

  • Svendborg Vand og Affald, beliggende ca. 250 meter fra planområdet i fugleflugt.
  • STEP A/S, beliggende ca. 250 meter fra planområdet i fugleflugt.

En tilføjelse af specifikke anvendelser vil ikke begrænse virksomhedernes drift og produktion.