Baggrund og formål

Baggrund og formål

Kort med markering af området for den igangværende planlægning.

 

Afgrænsning af rammeområdet 10.00.T3.053 (adgangsvejene er også vist, men er ikke en del af rammeområdet).

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 658 for vindmøller øst for Broholm. Planlægningen er opstartet på baggrund af en ansøgning, fra ejerne af Broholm Gods og Fuglehavegård, om at opstille tre ens vindmøller på maksimalt 149,9 meter øst for Broholm Gods og Landevejen i Svendborg Kommune. Baggrunden for ønsket om, at opstille vindmøller på de to ejendomme er, at ejerne ønsker at medvirke til omstilling af energiproduktionen til en klimavenlig form og dermed medvirke til at reducere CO2-udledningen generelt og i forhold til Svendborg Kommunes CO2-regnskab.

Svendborg Kommune har i kommunens Klima- og Energipolitik fra 2019 fastsat et mål om, at kommunen som geografisk enhed, skal være 100% omstillet til vedvarende energi i 2040.

De tre nye vindmøller har en samlet kapacitet på ca. 12,5 MW med en årlig elproduktion på ca. 39 mio. kWh, hvilket svarer til det årlige elforbrug for ca. 9.000-9.750 husstande.

Svendborg Byråd besluttede i oktober 2018, at igangsætte planlægningen, som skal muliggøre opstilling af vindmøllerne.

Området er ikke udlagt til vindmølleområde i Svendborg Kommuneplan 2021-2033, hvorfor nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet. Kommuneplantillæg nr. 2021.01 omfatter et område på ca. 2 ha indenfor matr.nr. 1a Albjerg By, Oure og matr.nr. 1d Broholm Hgd. Gudme. Området ligger i landzone og anvendes i dag til landbrug. Arealet ved Broholm Gods er nævnt i Energiplan Fyn, som et muligt område til store vindmøller. Arealet er udpeget, ud fra en vurdering af afstandskrav til eksisterende beboelse samt en vurdering af landskabets robusthed.

Samtidig med udarbejdelse af nærværende kommuneplantillæg nr.  2021.01, er der udarbejdet en byggeretsgivende lokalplan som giver mulighed for opstilling af de tre vindmøller.

Der er foretaget en miljøvurdering af kommuneplantillæg 2021.01 og lokalplan 658, som er samlet i en miljørapport. Ansøger har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten har til formål at belyse henholdsvis planlægningens og projektets påvirkning på miljøet.

Svendborg Kommunalbestyrelse skal inden en endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen, træffe afgørelse om, om planlægningen og projektet kan tillades på baggrund af miljørapportens konklusioner. 

I forbindelse med kommuneplantillægget og miljøvurderingen har der været afholdt en forudgående offentlig høring, hvor det har været muligt at komme med ideer og forslag til den kommende planlægning, samt miljøvurdering. Høringen har været afholdt i perioden fra den 11. april til den 12. maj 2019. I denne periode er der yderligere afholdt et borgermøde den 24. april 2019.

Et tilsvarende forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering har været i offentlig høring tidligere, høringen fandt sted i perioden fra den 27. maj til den 16. august 2020. I høringsperioden blev der ligeledes afholdt et borgermøde den 25. juni 2020. I høringsperioden indkom nye oplysninger, og lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering er derfor blevet opdateret i henhold til disse oplysninger.

Miljøkonsekvensrapporten, der vurderer miljøkonsekvenserne ved at realisere vindmølleprojektet, er opdateret på baggrund af de fremkomne oplysninger og supplerende undersøgelser. Der er blandt andet foretaget opdateringer på baggrund af en supplerende flagermusundersøgelse og undersøgelse af rovfugle – herunder rød glente i området omkring Broholm. En forhåndsaftale om at nedtage en eksisterende vindmølle ved Oure har desuden vist sig ikke at kunne afsluttes med en bindende privatretslig aftale. Der er derfor redegjort nærmere for de støjmæssige og landskabelige konsekvenser af, at denne vindmølle fortsat er etableret. Herudover er der foretaget en opdatering i forhold til ny lovgivning.

Miljørapporten er opdateret på baggrund af de fremkomne oplysninger og supplerende undersøgelser. Der er ikke foretaget ændringer i kortbilag. Der er foretaget præciseringer af planbestemmelserne i planforslagene, men ingen planbestemmelser er ændret på baggrund af de fremkomne oplysninger og supplerende undersøgelser, der er i Miljøkonsekvensrapporten.

Lokalplan 658 og kommuneplantillæg nr. 2021.01 er endeligt opdateret i forhold til Kommuneplan 2021-2033 som blev vedtaget i august 2021.

Indhold

Kommuneplantillæg nr. 2021.01 giver mulighed for opstilling af tre ens vindmøller med en totalhøjde på maksimum 149,9 meter, med en navhøjde mellem 82-84 meter og en rotordiameter mellem 130 - 136 meter. 

Vindmøllernes rotorhastighed varierer typisk fra 4 til 14 omdrejninger pr. minut, hvilket er væsentligt langsommere end rotoren på husstandsmøller og ældre, mindre vindmøller. Dermed fremstår vindmøllerne med et mere roligt og harmonisk udseende. Herudover opstilles vindmøllerne på en ret linje, med en indbyrdes afstand på ca. 380 meter. Planlægningen skal sikre, at vindmøllerne visuelt fremstår ensartede og opstilles på en ret linje, samt placeres hensigtsmæssigt i forhold til landskabet, kulturhistoriske interesser, naturområder, rekreative områder samt nabobebyggelser. Planlægningen skal også sikre, at vindmøllerne placeres, så de udnytter området energimæssigt bedst muligt.

Kommuneplantillæg nr. 2021.01 udpeger et nyt område til vindmøller jf. planlovens § 11a stk. 1 nr. 5 med tilhørende retningslinjebestemmelser. Retningslinjebestemmelserne fastsætter, at der kan opstilles vindmøller med en totalhøjde på 149,9 meter, som svare til de vindmøller der produceres i dag.

Kommuneplantillægget sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem kommunens retningslinjer og den ønskede planlægning samt udlægger en støjkonsekvenszone omkring vindmøllerne. 

Kommuneplantillæg nr. 2021.01 udlægger rammeområde 10.00.T3.053 til vindmølleområde. 

Sanering af eksisterende vindmøller
Kommuneplanen stiller krav om, at der i forbindelse med opstilling af nye vindmøller skal foretages en vurdering af om der skal ske en sanering af eksisterende vindmøller:

  • I forbindelse med opstilling af nye vindmøller, skal det vurderes, hvorvidt der skal ske en sanering af eksisterende vindmøller indenfor en afstand af 28 gange de nye vindmøllers totalhøjde.

Indenfor 28 gange de nye vindmøllers totalhøjde, svarende til 4,2 km, er der placeret 6 eksisterende vindmøller.

 

Eksisterende og nye vindmøller i området.

Det drejer sig om den enkeltstående vindmølle ved Oure samt de to grupper med henholdsvis to og tre vindmøller i området vest for Oure og i området nord for Gudbjerg og Gudme:

Eksisterende vindmøller Antal Totalhøjde Effekt Opstillingsår Afstand til de nye vindmøller
Vindmølle syd for Oure 1 42 m  200kW 1989 2,7 km
Vindmøller vest for Oure 2 75 m 1MW 2000 3,7 km
Vindmøller nord for Gudbjerg og Gudme 3 75 m 900kW 2000 4,0 km

Den eksisterende vindmølle ved den sydlige del af Oure vil kunne ses sammen med de nye vindmøller fra området syd for Oure. Når man færdes på vejene i området vil udsynet til henholdsvis den eksisterende vindmølle og de nye vindmøller variere på grund af terrænforhold og beplantning i landskabet, og man vil tydeligt kunne opfatte, at der er tale om to adskilte anlæg. Det er kun punktvist eller på ganske korte vejstrækninger, at den eksisterende, enkeltstående vindmølle og de nye vindmøller visuelt vil være placeret tæt på hinanden.

Det visuelle samspil mellem de to eksisterende vindmøller vest for Oure og tre eksisterende vindmøller i området nord for Gudbjerg og Gudme og de nye vindmøller vurderes at være ubetænkeligt, da vindmøllegrupperne generelt vil fremstå som tydeligt adskilte anlæg. Det vurderes, at der kun undtagelsesvis vil forekomme visuelt forstyrrende overlap set fra specifikke punkter i landskab.

Set fra landskabet henholdsvis nordøst og sydøst for de nye vindmøller, vil der være et klart visuelt hierarki, hvor de planlagte vindmøller ved Broholm vil være tydeligt større end de mindre vindmøller på større afstand, for så vidt de overhovedet er synlige. Samlet set vurderes det visuelle samspil med de eksisterende vindmøller og den samlede påvirkning af landskabet at være ubetænkelig.

Med det øget fokus og behov for at tilvejebringe vedvarende energi, både af hensyn til klima og miljø og for at sikre at Danmark bliver selvforsynende med vedvarende energi, vurderes der ikke at være grundlag for en sanering af de seks eksisterende vindmøller. De to vindmøllegrupper er etableret i 2000 og må forventes at blive stående i en længere årrække. Den enkeltstående vindmølle ved Oure er opstillet i 1989, og vindmøllen må på denne baggrund formodes at være udtjent og blive nedtaget inden for en kortere årrække.  

På baggrund af ovenstående vurderes der ikke at være behov for en sanering af de eksisterende vindmøller i forbindelse med opstillingen af de tre nye vindmøller ved Broholm. 

Placering af nye vindmøller

De ønskede vindmøller strider mod kommuneplanens retningslinjer for placering at nye vindmøller i forhold til afstandskravet til eksisterende veje:

  • Afstanden fra en vindmølle til eksisterende veje og arealreservationer til fremtidige veje skal være minimum 1 gange vindmøllens totalhøjde, ligesom vindmøller ikke må placeres i overordnede vejes sigtelinje.

Afstandskravet i kommuneplanen skal sikre, at der med placeringen tages hensyn til trafiksikkerheden ved havari, isafkast eller i forhold distraktion af trafikanter. 

Både den nordligste og den sydligste af vindmøllerne placeres med en afstand på ca. 150 m til Stenmurevej og ca. 200 m til Landevejen, som udfør de nærmeste offentlige, kommunale veje. De vil derfor overholde retningslinjen om minimum 1 gang vindmøllernes totalhøjde. 

Den midterste vindmølle placeres ca. 110 meter fra Stenmurevej, hvilket er mindre end retningslinjen angiver.

Afstanden til Stenmurevej, det at vejen delvist ligger i skoven Folehaven, at vejen er afskærmet mod nord af høj, kraftig bevoksning, trafikintensitet og gennemsnitshastighed på Stenmurervejen gør, at der er en ubetydelig risiko for trafikanter i tilfælde af havari og i tilfælde af isafkast. Den midterste vindmølle vil derudover blive forsynet med is-detektorer, så den automatisk stoppes ved risiko for overisning, jf. Miljøkonsekvensrapporten.      

Vindmøllerne vil ikke være placeret i sigtelinjen for de nærmeste omkringliggende vejstrækninger.

På en strækning af Landevejen, lidt nord for Oure og syd for Fuglehavevej, vil den nordligste af vindmøllerne være placeret tæt på sigtelinjen.

Herfra vil der være en afstand på 1,5-2 km til vindmøllen, og på grund af afstandsforholdene vurderes vindmøllen ikke at udgøre nogen væsentlig distraktionsfaktor, der vil kunne påvirke trafiksikkerheden på Landevejen. Hertil kommer, at der ikke vil kunne forekomme skyggekast fra vindmøllerne på den pågældende vejstrækning.

Det vurderes på baggrund heraf, at vindmøllerne kan placeres så de afviger fra den generelle retningslinje. 

Rammebestemmelserne indeholder derfor en særlig bestemmelse om, at den midterste vindmølle må placeres i en afstand af 100 m fra Stenmurevej. 

Ændret/udgået retningslinjer i Kommuneplan 2021-2033 

Ved vedtagelsen af Kommuneplan 2021-2033 er tidligere krav om harmoniforhold udgået som retningslinje. Derudover er det præciseret i Kommuneplan 2021-2033, at afstandskrav til veje ikke gælder for kommunale veje med lav trafikintensitet.

Kommuneplantillæg nr. 2021.01 indeholder derfor ikke retningslinjer herfor, som det var tilfældet ved det tidligere forslag til kommuneplantillæg 2017.27, da kommuneplantillægget vurderes at være i overensstemmelse med de nye retningslinjer for vindmøller i Kommuneplanen 2021-2033.