Forhold til anden planlægning og lovgivning

Forhold til andre planer og strategier

Landsplanlægning

Kommuneplantillægget vurderes ikke at være i strid med nationale interesser. 

Kystlandskabet

Da planområdet er beliggende indenfor den kystnære del af byzonen, skal der jf. Planlovens §11 gøres rede for den visuelle påvirkning af omgivelserne. Såfremt bebyggelse og anlæg vil påvirke kysten visuelt, skal
der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

Hele Thurø er omfattet af kystnærhedszone eller den kystnære del af byzonen og det er således ikke muligt at foretage planlægning uden for disse beskyttelseszoner. 

Rammen giver mulighed for bebyggelse i maksimalt 8,5 meters højde. Byggeriet må dermed maksimalt have samme volumen som eksisterende byggeri, der støder op til rammeområdet.

Set fra kysten er landskabet stærkt skrånende og rammeområdet ligger bag højderyggen på det skrånende terræn. Byggeriet vil ikke være synligt fra kysten, og det vurderes derfor at det nye byggeri ikke vil påvirke den kystlandskabelige helhed. 

Det vurderes ligeledes, at planen ikke kræver en visualisering set fra kystlandskabet.

Natur og Miljø

Svendborg Kommune må ikke vedtage planer, der kan skade arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Nature 2000- områder, eller yngle- og rasteområder for arter på EU’s habitatdirektivs bilag IV. Alle planer og projekter skal derfor vurderes i forhold til, om de kan skade Natura 2000-områder eller strengt beskyttede arter på direktivets bilag IV.

Natura 2000

Det nærmeste Natura 2000 område er Natura 2000 område nr. 242, Thurø Rev, som ligger ca. 3 km sydøst for rammeområdet. Grundet afstanden og områdets anvendelse vurderes det, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke Natura 2000 området.

Habitatbekendtgørelsen

Kommunen må ikke vedtage en plan, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 11 et krav om, at alle planer og projekter skal vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV-arter. Der er ikke arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 inden for rammeområdet. Der er ikke fundet plante- eller dyrearter på habitatdirektivets bilag IV inden for rammeområdet. Det vurderes, at plangrundlaget ikke vil være i strid med naturbeskyttelseslovens § 3 eller Habitatdirektivet.

Naturbeskyttelsesloven

Fredede områder

Der er ingen områder, der er udpeget som fredede områder inden for rammeområdet. 

Grønt Danmarkskort

Rammeområdet er ikke omfattet af Grønt Danmarkskort.

Infrastruktur

For at få overblik over de samlede trafikale konsekvenser ved de nye projekter, har Svendborg Kommune fået udarbejdet en ekstern trafikanalyse for Thurø med fokus på at belyse det fremtidige trafikscenarie. Trafikanalysen konkluderer, at de nye områder på Thurø vil generere mere trafik til det overordnede vejnet. Det vurderes, at den forøgede trafik overvejende vil søge mod Brovejen i retning mod Svendborg. Dette medfører en øget belastning i T-krydset Brovejen/Bergmannsvej/Eriksholmsvej, som allerede i dag vurderes at være belastet i spidsperioderne*. Overbelastning af krydset vil medføre kødannelse og betydelig forsinkelse i hele spidskvarteret for trafik fra Brovejen mod Thurø. Det vurderes, at den forøgede trafik fra byudviklingsprojekterne ikke vil føre til kapacitetsudfordringer i andre kryds på Thurø. *Spidstimetrafikken defineres som den største trafikintensitet, der i løbet af en nærmere angivet periode (fx en hverdag, en morgen- eller eftermiddagsperiode) forekommer for et sammenhængende tidsinterval på en time. Spidstimetrafikken bestemmes ud fra tællinger opdelt i intervaller på 1 time eller kortere (typisk 5 eller 15 min) Den typiske spidstime er 07:15-08:15 og 15:30-16:30. Spidstimekvarteret er typisk 07:45-08:00 og 15:45-16:00.

På baggrund af analysen blev det indledningsvist vurderet, at en firbenet rundkørsel ville være den mest hensigtsmæssige løsning, da krydset ved Brovejen skal ombygges for at kunne afvikle de stigende trafikmængder på Thurø. Der er efterfølgende arbejdet videre med en dyberegående undersøgelse af de trafikale løsninger, for at sikre en balanceret løsning, som i højere grad tilgodeser trafiksikkerheden, og i passende omfang kapaciteten for biltrafikken og det økonomiske råderum.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Kommuneplantillægget vurderes ikke at få betydelige konsekvenser i andre kommuner.