Baggrund og formål

Baggrund og formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 674 for et boligområde ved Gemalvej. Planlægningen er igangsat for at sikre, at Kirkeby fortsat kan være et attraktivt sted at bo med gode varierede boligtilbud.

Boligmarkedet i Kirkeby er præget af ejerboliger, og antallet af større boliger er højt sammenlignet med Svendborg Kommune i øvrigt. Den eksisterende boligmasse består overvejende af større parcelhuse opført frem til 1965. Samtidig er der i dag en overvægt af husstande uden børn og det forventes, at antallet af borgere over 60 år vil stige frem mod 2036. For at Kirkeby fortsat skal være et attraktivt sted at bo med gode boligtilbud, er der brug for et varieret og fleksibelt udbud af boliger til borgere i alle aldre. På baggrund heraf er det besluttet at udlægge et areal til boliger umiddelbart nord for Assensvejs eksisterende bebyggelse og vest for Issø Skole i Kirkeby.

Kommuneplantillægget har til formål at sikre, at der udlægges rammer for lokalplanlægning, så området kan anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse. Planlægningen skal skabe mulighed for en varieret sammenhæng af små og store boliger samt stier og grønne arealer, der sikrer en sammenhæng med Kirkebys eksisterende bebyggelse og omgivende natur. Der er ikke befolkningstilvækst i Kirkeby som peger på, at der er behov for yderligere udlæg til boligformål. Der er dog behov for at omplacere to eksisterende boligudlæg, da det har vist sig ikke at være muligt at realisere boliger i de udlagte boligområder. 

Kommuneplantillægget udlægger på den baggrund et nyt område til boligformål, og fjerner samtidig et tilsvarende område til boligformål i Kirkeby. Derudover foretages der en teknisk tilpasning af kommuneplanramme 09.03.C1.797 - Blandet bolig- og erhvervsområde Assensvej/Kirkebakken, som grænser op til planområdet, så kommuneplanrammen følger matrikelskel. Rammebestemmelserne for rammeområdet videreføres. 

 

Nuværende forhold

Det nye rammeområde omfatter en del af matr. nr. 12a samt hele matr. nr. 7000p, 12ak og 12ai, Kirkeby By, Kirkeby, og det er beliggende centralt i Kirkeby mellem Assensvej og Gemalvej.

Kortet viser det nye rammeområde med rød stiplet linje. 

Det nye rammeområde anvendes til landbrugsdrift, og området er ikke omfattet af en eksisterende kommuneplanramme. Mod nord er landbrugsjord, mod øst er Issø Skolen, mod syd er boliger samt erhverv placeret og mod vest er boliger placeret. En mindre del af området er udlagt til en dobbeltrettet cykelsti, som forbinder eksisterende boligområder samt Issø Skolen.